Dorset County X/C - Weymouth 1964 - pushing Colin Fry!