European Masters Marathon 1986 - Pantaniakos Stadium - Athens - phew!